Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

** SONICA - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí‚ hlukové štúdie

Akreditácia‚ odborná spôsobilosť
              SONICA - Akreditácia skúšobného laboratória

 Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila spoločnosti  

 Ing. Stanislav Chomo - SONICA, Liptovský Mikuláš

Osvedčenie o akreditácii 

 Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie  spôsobilosti subjektu akreditačnou  autoritou o tom, že  subjekt je spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení a trvalo plniť požiadavky spôsobilosti určené  príslušným normatívnym dokumentom. Skúšobné  laboratórium Ing. Stanislav Chomo - SONICA, Lipt. Mikuláš  spôsobilosť vykonávať  akreditované   postupy a   činnosti  nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025/2005.

V zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky udelil našim pracovníkom osvedčenie o odbornej spôsobilosti na  kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie hluku.

 Osvedčenie o akreditácii  - ( formát PDF, 1,55 MB )

 Rozsah akreditácie skúšobného lab. Sonica - ( formát PDF, 2,27 MB )

 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 1   - ( formát PDF, 417 kB )

 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 2  - ( formát PDF, 417 kB  )

 Výpis zo zoznamu akreditovaných subjektov - ( formát JPG, 107 kB  )

 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie - ( formát PDF, 91 kB  )

 

 

 

TOPlist