Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

** SONICA - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí‚ hlukové štúdie

Legislatíva

 

Súvisiace legislatívne predpisy

Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

...postup verejného a odborného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie (SEPA, EIA) 

         Zákon č.314/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní          vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení                      neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

...postup verejného a odborného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie (SEPA, EIA) 

 

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...posudzovanie vplyvov zo životného a pracovného prostredia
Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku ...meranie hluku v pracovnom prostredí, vypracovanie posudkov a riziku z expozície hluku
Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenia prác do kategórií ...posudky o riziku z expozície hluku
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí ...meranie hluku v životnom /komunálnom/ prostredí
Nariadenie vlády SR č. 555/2006 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku  ...meranie hluku v pracovnom prostredí, vypracovanie posudkov a riziku z expozície hluku
Vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MZSR č. 549/2007 Z.z.., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

...meranie hluku v životnom  /komunálnom/ prostredí                     

 

TOPlist