Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

** SONICA - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí‚ hlukové štúdie

Pracovné prostredie

Objektivizácia fyzikálnych faktorov pracovného prostredia

Meranie a stanovenie hlukovej expozície  ( Ukážky našich realizácií )

 

 Meranie hluku s následným spracovávaním výstupných údajov z merania a objektivizáciou rizikových prác v pracovnom prostredí je čím ďalej, tým viac žiadaná služba v súvislosti so sprísňujúcimi sa enviromentálnymi a zdravotnými požiadavkami na výkon prác a životné prostredie, v neposlednom rade aj v nadväznosti na platné legislatívne predpisy  ( zákona NR SR č. 355 / 2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení a Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacich s expozíciou hluku v znení Nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z.z.

Stratégia výkonu merania hluku v pracovnom prostredí je v súlade s  medzinárodnou normou ISO 9612/2009 : Akustika – Stanovenie expozície hluku v pracovnom prostredí, technická metóda, ktorá bola implementovaná aj do národnej legislatívy v Slovenskej republike.  

Metodika merania a výpočtu spočíva v postupnosti  nasledovných krokov : 

 

  1.     Analýza práce   

 Analýza práce musí poskytnúť dostatočné informácie o danej práci a pracovníkoch tak, aby bol možný výber vhodnej stratégie merania a aby mohli byť naplánované merania.

 

 2.      Výber stratégie merania 

Stratégia merania sa musí vybrať s nasledujúcich: 

-          meranie pracovnej úlohy (operácie) 

-          meranie druhu práce (profesie) 

-          celodenné meranie

Ak je to opodstatnené, smie byť použitá viac ako jedna stratégia merania.

 

 3.      Meranie 

Základnou veličinou merania musí byť LpAeqT (ekvivalentná hladina akustického tlaku). Okrem toho, ak je to potrebné, musí byť meranou veličinou Lp,Cpeak (vrcholová hladina akustického tlaku). Merania musia zodpovedať vybranej stratégii merania.

 

 4.     Kontrola chýb a neistoty 

Zdroje chýb a neistoty , ktoré môžu vplývať na výsledok, musia byť zohľadnené a stanovené v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy.

 

 5.     Výpočet a uvedenie výsledkov merania a neistota merania 

LAEX, 8h (normalizovaná hladina hlukovej expozície) sa vypočíta tak, ako je uvedené pre vybranú stratégiu merania pri zohľadnení rozšírenej neistoty merania.

 

 6.     Protokol  

Konečným výstupom je protokol o meraní a stanovení hlukovej expozície v zmysle všeobecných relevantných legislatívnych požiadaviek a usmernení s následnou komparáciou nameraných deskriptorov s limitnými hodnotami hlukovej expozície definovanými v Nariadení vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacich s expozíciou hluku v znení Nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z.z.

Vizualizácie hluku v pracovnom prostredí

(hluková mapa okamžitých hodnôt akustického tlaku pri spolupôsobení rôznych zdrojov hluku vo výrobných halách)

TOPlist