Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

** SONICA - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí‚ hlukové štúdie

Služby

Ponuka služieb:

  • Akreditované meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí certifikovaným vybavením
  • Stanovenie akustického výkonu zdroja hluku (prevádzková metóda podľa STN EN ISO 3746:2012)

  • Určenie vloženého útlmu in situ vonkajších protihlukových bariér (stien) podľa STN ISO 10847:2000
  • Kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich  možného vplyvu na zdravie v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. - fyzikálne faktory: hluk
  • Vypracovávanie posudkov o riziku prevádzok exponovaných fyzikálnym a chemickým faktorom
  • Vypracovávanie prevádzkových poriadkov prevádzok exponovaných hlukom v zmysle zákona č. 355/2007 Zz. o verejnom zdravotníctve  a nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z. z. 
  • Spracovanie hlukových štúdií (predikcia hlukových pomerov) v zmysle kolaudačných potrieb a hygienických a stavebných povolení
  • Spracovanie štúdií a posudkov v zmysle posudzovania vplyvov na životné prostredie ( EIA ) so špecifikáciou hluk a vibrácie a ochrana zdravia obyvateĺstva
TOPlist