Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

** SONICA - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí‚ hlukové štúdie

Životné prostredie

 Meranie imisií hluku v životnom prostredí (Ukážky našich realizácií)  

 

Meranie hluku z malých prevádzok

Priame meranie hladiny hluku z menších technických zariadení alebo z užívania prevádzky býva najčastejšie požadované ku kolaudácii , alebo zmene užívania. Referenčné body sa volia v najbližšie ležiacom chránenom vonkajšom, alebo vnútornom prostredí, resp. vo vnútri areálu prevádzky. V dobe merania je prevádzaná spektrálna analýza hluku a záznam parametrov k overeniu fyzikálnych vlastností hluku, ktoré sú uvádzané v protokoloch o meraní. 

Meranie hluku z priemyselných celkov

Priame meranie hluku z prevádzky priemyselných celkov. Je nutné ho prevádzať za presne stanovených klimatických podmienok, ideálne je viacnásobné opakované meranie v jednom bode. Referenčné body sa volia v najbližšie ležiacom chránenom vonkajšom, alebo vnútornom prostredí, resp. vo vnútri areálu prevádzky. V dobe merania je prevádzaná spektrálna analýza hluku a záznam parametrov k overeniu fyzikálnych vlastností hluku, ktoré sú uvádzané v protokoloch o meraní. Meranie možno použiť pri návrhoch protihlukových opatrení alebo pre následné spracovanie hlukových máp.

Meranie hluku z pozemnej dopravy

Meranie hluku z prevádzky vozidiel po pozemných komunikáciách, súčasťou môže byť aj sčítanie dopravy na sledovaných úsekoch. Meranie musí byť realizované počas pracovných dní za prípustných klimatických podmienok a prípustnom stave cestnej komunikácie. V dobe merania je realizovaný záznam časového priebehu všetkých sledovaných deskriptorov a klimatických podmienok. Meranie možno použiť pri návrhoch protihlukových opatrení alebo pre následné spracovanie hlukových máp.

Meranie hluku zo železničnej dopravy

Meranie hluku z prevádzky po železnici, súčasťou môže byť aj sčítanie dopravy na sledovaných úsekoch. Meranie musí byť realizované počas pracovných dní za prípustných klimatických podmienok a prípustnom stave koľajovej dráhy. V dobe merania je realizovaný záznam časového priebehu všetkých sledovaných deskriptorov a klimatických podmienok. Meranie možno použiť pri návrhoch protihlukových opatrení alebo pre následné spracovanie hlukových máp.

Meranie hluku zo strelníc

Meranie a hodnotenie expozície vysokoimpulzného hluku z výkonu streľby. Stanovenie posudzovaných hodnôt z hladín akustického tlaku hlukových udalostí jednotlivých odpočtov a ich početnosti počas referenčného časového intervalu.

Súlad s akreditovanou metódou

  • STN ISO 1996-2 : Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín hluku
  • ŠPP 003-1 Štandardný pracovný postup : Meranie imisií hluku v životnom prostredí
  • Evrópska smernica č. 49/2002/EC : Posudzovanie a riadenie environmentálneho hluku

 

 
TOPlist