Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

** SONICA - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí‚ hlukové štúdie

Meranie hluku

Meranie hluku v pracovnom prostredí

Meranie hluku v pracovnom prostredí - stanovenie normalizovanej hlukovej expozície zamestnancov, stanovenie špecifického charakteru hluku ( tónový, impulzný, vysokofrekvenčný, nízkofrekvenčný ) pre príslušné skupiny prác definované v NV č. 115/2006 Z.z., porovnávanie s limitnými a akčnými hodnotami hlukovej expozície, posúdenie súladu výsledkov merania so špecifikáciou.

Meranie hluku v životnom ( komunálnom ) prostredí

Identifikácia zdrojov hluku, meranie imisií akustického tlaku v chránených vnútorných a vonkajších priestoroch, určenie efektívneho akustického výkonu zdrojov hluku, stanovenie ekvivalentnej hladiny hluku pre referenčné intervaly deň (6-18h) - večer (18-22h) - noc (22-6h), porovnanie s prípustnými hodnotymi stanovenými pre príslušné chránené priestory podľa Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z.

Poznámka:

Na meranie sa používa zvukomerná technika značky NORSONIC 118 v triede presnosti 1 (0) podľa STN IEC 60651 a 60804 a meracie mikrofóny Bruel & Kjaer a Microtech Gefel. Meracie prístroje majú platnú skúšku schválenia typu meradla ( rozsah 6,3 Hz až 20kHz v 1/3 oktávovom členení ) a platné overenie, realizované v Technickom skúšobnom ústave š.p. Piešťany v zmysle zákona NR SR č. 142/2000 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov. / www.norsonic.sk /

 

TOPlist